अमरकोषसम्पद्

         


Search amarakosha: मेघपुष्प. Page 1

1 मेघपुष्प (नपुं)

अश्वाश्च शैब्यसुग्रीवमेघपुष्पबलाहकाः
स्वर्गवर्गः 1.1.28.4.3
अर्थः - विष्णोः अश्वः
vishnu's horse


2 मेघपुष्प (नपुं)

मेघपुष्पं घनरसस्त्रिषु द्वे आप्यमम्मयम्
वारिवर्गः 1.10.5.1.1
अर्थः - जलम्
- Show pada
- Show sloka
- Show varga
- Search amarakosha
- Search apte dictionary
- Play audio
- Copy link to clipboard
- Report an issue