अमरकोषसम्पद्

         


No results found for rAjA. Converting to prefix search rAjA%

Search amarakosha: राजा. Page 1

1 राजादन (पुं-नपुं)

राजादनं प्रियालः स्यात्सन्नकद्रुर्धनुःपटः
वनौषधिवर्गः 2.4.35.1.1
अर्थः - प्रियालवृक्षः


2 राजादन (पुं-नपुं)

राजादनः फलाध्यक्षः क्षीरिकायामथ द्वयोः
वनौषधिवर्गः 2.4.45.2.1
अर्थः - क्षीरिका


3 राजार्ह (नपुं)

वंशिकागुरुराजार्हलोहकृमिजजोङ्गकम्
मनुष्यवर्गः 2.6.126.2.3
अर्थः - अगरु
- Show pada
- Show sloka
- Show varga
- Search amarakosha
- Search apte dictionary
- Play audio
- Copy link to clipboard
- Report an issue