अमरकोषसम्पद्

         


Search amarakosha: राष्ट्र. Page 1

1 राष्ट्र (नपुं)

स्वाम्यमात्यसुहृत्कोशराष्ट्रदुर्गबलानि च
क्षत्रियवर्गः 2.8.17.2.5
अर्थः - स्वभूमिः


2 राष्ट्र (पुं-नपुं)

मन्दिरं चाथ राष्ट्रोऽस्त्री विषये स्यादुपद्रवे
नानार्थवर्गः 3.3.184.2.2
अर्थः - विषयः


3 राष्ट्र (पुं-नपुं)

मन्दिरं चाथ राष्ट्रोऽस्त्री विषये स्यादुपद्रवे
नानार्थवर्गः 3.3.184.2.2
अर्थः - उपद्रवम्
- Show pada
- Show sloka
- Show varga
- Search amarakosha
- Search apte dictionary
- Play audio
- Copy link to clipboard
- Report an issue