अमरकोषसम्पद्

         


Search amarakosha: वक्र. Page 1

1 वक्र (पुं-नपुं)

चक्राणि पुटभेदाः स्युर्भ्रमाश्च जलनिर्गमाः
वारिवर्गः 1.10.7.1.1
अर्थः - चक्राकारेण जलानामधोयानम्


2 वक्र (वि)

आविद्धं कुटिलं भुग्नं वेल्लितं वक्रमित्यपि
विशेष्यनिघ्नवर्गः 3.1.71.2.5
अर्थः - वक्रम्
- Show pada
- Show sloka
- Show varga
- Search amarakosha
- Search apte dictionary
- Play audio
- Copy link to clipboard
- Report an issue