अमरकोषसम्पद्

         


Search amarakosha: वधू. Page 1

1 वधू (स्त्री)

समुद्रान्ता वधूः कोटिवर्षा लङ्कोपिकेत्यपि
वनौषधिवर्गः 2.4.133.2.2
अर्थः - स्पृक्का


2 वधू (स्त्री)

स्त्री योषिदबला योषा नारी सीमन्तिनी वधूः
मनुष्यवर्गः 2.6.2.1.7
अर्थः - स्त्री


3 वधू (स्त्री)

समाः स्नुषाजनीवध्वश्चिरिण्टी तु सुवासिनी
मनुष्यवर्गः 2.6.9.1.3
अर्थः - पुत्रभार्या


4 वधू (स्त्री)

वधूर्जाया स्नुषा स्त्री च सुधा लेपोऽमृतं स्नुही
नानार्थवर्गः 3.3.102.1.1
अर्थः - पत्नी
- Show pada
- Show sloka
- Show varga
- Search amarakosha
- Search apte dictionary
- Play audio
- Copy link to clipboard
- Report an issue