अमरकोषसम्पद्

         


No results found for vanam. Converting to prefix search vanam%

Search amarakosha: वनम्. Page 1

1 वनमालिन् (पुं)

वनमाली बलिध्वंसी कंसारातिरधोक्षजः
स्वर्गवर्गः 1.1.21.2.1
अर्थः - विष्णुः
vishnu


2 वनमक्षिका (स्त्री)

पतङ्गिका पुत्तिका स्याद्दंशस्तु वनमक्षिका
सिंहादिवर्गः 2.5.27.1.4
अर्थः - वनमक्षिका


3 वनमुद्ग (पुं)

वनमुद्गे सर्षपे तु द्वौ तन्तुभकदम्बकौ
वैश्यवर्गः 2.9.17.2.1
अर्थः - वनमुद्गः
- Show pada
- Show sloka
- Show varga
- Search amarakosha
- Search apte dictionary
- Play audio
- Copy link to clipboard
- Report an issue