अमरकोषसम्पद्

         


Search amarakosha: वर्ष. Page 1

1 वर्ष (नपुं)

वृष्टिर्वर्षं तद्विघातेऽवग्राहावग्रहौ समौ
दिग्वर्गः 1.3.11.1.2
अर्थः - वर्षम्
rain


2 वर्ष (पुं-नपुं)

स्याद्वृष्टौ लोकधात्वंशे वत्सरे वर्षमस्त्रियाम्
नानार्थवर्गः 3.3.225.1.1
अर्थः - लोकधात्वंशः


3 वर्ष (पुं-नपुं)

स्याद्वृष्टौ लोकधात्वंशे वत्सरे वर्षमस्त्रियाम्
नानार्थवर्गः 3.3.225.1.1
अर्थः - वत्सरः
- Show pada
- Show sloka
- Show varga
- Search amarakosha
- Search apte dictionary
- Play audio
- Copy link to clipboard
- Report an issue