अमरकोषसम्पद्

         

दिग्वर्गः 1.3.11

वृष्टिर्वर्षं तद्विघातेऽवग्राहावग्रहौ समौ
धारासम्पात आसारः शीकरोऽम्बुकणाः स्मृताः

वृष्टि (स्त्री) = वर्षम्. 1.3.11.1.1

English: rain

वर्ष (नपुं) = वर्षम्. 1.3.11.1.2

English: rain

अवग्राह (पुं) = वृष्टिविघातः. 1.3.11.1.3

English: drought

अवग्रह (पुं) = वृष्टिविघातः. 1.3.11.1.4

English: drought

धारासम्पात (पुं) = महावृष्टिः. 1.3.11.2.1

English: continuous rain

आसार (पुं) = महावृष्टिः. 1.3.11.2.2

English: continuous rain

शीकर (पुं) = वातप्रक्षिप्तजलकणः. 1.3.11.2.3

English: light rain

+सीकर (पुं) = वातप्रक्षिप्तजलकणः. 1.3.11.2.3.2

English: light rain

अम्बुकण (पुं) = जलकणः. 1.3.11.2.4

English: rain drops

- Show pada
- Show sloka
- Show varga
- Search amarakosha
- Search apte dictionary
- Play audio
- Copy link to clipboard
- Report an issue