अमरकोषसम्पद्

         


Search amarakosha: वह्नि. Page 1

1 वह्नि (पुं)

अग्निर्वैश्वानरो वह्निर्वीतिहोत्रो धनञ्जयः
स्वर्गवर्गः 1.1.53.1.3
अर्थः - अग्निः
fire


2 वह्नि (पुं)

इन्द्रो वह्निः पितृपतिर्नैर्ऋतो वरुणो मरुत्
दिग्वर्गः 1.3.2.4.2
अर्थः - आग्नेयदिशायाः स्वामी
regent of the SE
- Show pada
- Show sloka
- Show varga
- Search amarakosha
- Search apte dictionary
- Play audio
- Copy link to clipboard
- Report an issue