अमरकोषसम्पद्

         


Search amarakosha: विग्रह. Page 1

1 विग्रह (पुं)

गात्रं वपुः संहननं शरीरं वर्ष्म विग्रहः
मनुष्यवर्गः 2.6.70.2.6
अर्थः - देहः


2 विग्रह (पुं)

सन्धिर्ना विग्रहो यानमासनं द्वैधमाश्रयः
क्षत्रियवर्गः 2.8.18.2.2
अर्थः - राज्यगुणः


3 विग्रह (पुं)

अस्त्रियां समरानीकरणाः कलहविग्रहौ
क्षत्रियवर्गः 2.8.104.2.5
अर्थः - युद्धम्


4 विग्रह (पुं)

विस्तारो विग्रहो व्यासः स च शब्दस्य विस्तरः
सङ्कीर्णवर्गः 3.2.22.1.2
अर्थः - विस्तारः
- Show pada
- Show sloka
- Show varga
- Search amarakosha
- Search apte dictionary
- Play audio
- Copy link to clipboard
- Report an issue