अमरकोषसम्पद्

         


Search amarakosha: विद्वस्. Page 1

1 विद्वस् (पुं)

विद्वान्विपश्चिद्दोषज्ञः सन्सुधीः कोविदो बुधः
ब्रह्मवर्गः 2.7.5.1.1
अर्थः - विद्वान्


2 विद्वस् (वि)

विद्वान्विदंश्च बीभत्सो हिंस्रोऽप्यतिशयेत्वमी
नानार्थवर्गः 3.3.235.2.1
अर्थः - विदत्
- Show pada
- Show sloka
- Show varga
- Search amarakosha
- Search apte dictionary
- Play audio
- Copy link to clipboard
- Report an issue