अमरकोषसम्पद्

         


Search amarakosha: वृत्र. Page 1

1 वृत्र (पुं)

ध्वान्तारिदानवा वृत्रा बलिहस्तांशवः कराः
नानार्थवर्गः 3.3.164.2.1
अर्थः - अन्धकारः


2 वृत्र (पुं)

ध्वान्तारिदानवा वृत्रा बलिहस्तांशवः कराः
नानार्थवर्गः 3.3.164.2.1
अर्थः - शत्रुः


3 वृत्र (पुं)

ध्वान्तारिदानवा वृत्रा बलिहस्तांशवः कराः
नानार्थवर्गः 3.3.164.2.1
अर्थः - वृत्रासुरः
- Show pada
- Show sloka
- Show varga
- Search amarakosha
- Search apte dictionary
- Play audio
- Copy link to clipboard
- Report an issue