अमरकोषसम्पद्

         


Search amarakosha: वेल्लित. Page 1

1 वेल्लित (वि)

आविद्धं कुटिलं भुग्नं वेल्लितं वक्रमित्यपि
विशेष्यनिघ्नवर्गः 3.1.71.2.4
अर्थः - वक्रम्


2 वेल्लित (वि)

वेल्लितप्रेङ्खिताधूतचलिताकम्पिता धुते
विशेष्यनिघ्नवर्गः 3.1.87.1.1
अर्थः - ईषत्कम्पितः
- Show pada
- Show sloka
- Show varga
- Search amarakosha
- Search apte dictionary
- Play audio
- Copy link to clipboard
- Report an issue