अमरकोषसम्पद्

         


Search amarakosha: शारद. Page 1

1 शारद (पुं)

सप्तपर्णो विशालत्वक्शारदो विषमच्छदः
वनौषधिवर्गः 2.4.23.1.3
अर्थः - सप्तपर्णः


2 शारद (वि)

मूढाल्पापटुनिर्भाग्या मन्दाः स्युर्द्वौ तु शारदौ
नानार्थवर्गः 3.3.95.1.2
अर्थः - प्रत्यग्रः


3 शारद (वि)

मूढाल्पापटुनिर्भाग्या मन्दाः स्युर्द्वौ तु शारदौ
नानार्थवर्गः 3.3.95.1.2
अर्थः - अप्रतिभः
- Show pada
- Show sloka
- Show varga
- Search amarakosha
- Search apte dictionary
- Play audio
- Copy link to clipboard
- Report an issue