अमरकोषसम्पद्

         


Search amarakosha: श्रद्धालु. Page 1

1 श्रद्धालु (स्त्री)

श्रद्धालुर्दोहदवती निष्कला विगतार्तवा
मनुष्यवर्गः 2.6.21.2.1
अर्थः - गर्भवशादभिलाषविशेषवती


2 श्रद्धालु (वि)

श्रद्धालुः श्रद्धया युक्ते पतयालुस्तु पातुके
विशेष्यनिघ्नवर्गः 3.1.27.2.1
अर्थः - श्रद्धालुः
- Show pada
- Show sloka
- Show varga
- Search amarakosha
- Search apte dictionary
- Play audio
- Copy link to clipboard
- Report an issue