अमरकोषसम्पद्

         


Search amarakosha: समिति. Page 1

1 समिति (स्त्री)

समज्या परिषद्गोष्ठी सभासमितिसंसदः
ब्रह्मवर्गः 2.7.15.1.5
अर्थः - सभा


2 समिति (स्त्री)

समुदायः स्त्रियः संयत्समित्याजिसमिद्युधः
क्षत्रियवर्गः 2.8.106.1.3
अर्थः - युद्धम्


3 समिति (स्त्री)

सङ्गे सभायां समितिः क्षयवासावपि क्षिती
नानार्थवर्गः 3.3.70.2.1
अर्थः - सङ्गम्


4 समिति (स्त्री)

सङ्गे सभायां समितिः क्षयवासावपि क्षिती
नानार्थवर्गः 3.3.70.2.1
अर्थः - सङ्गरम्
- Show pada
- Show sloka
- Show varga
- Search amarakosha
- Search apte dictionary
- Play audio
- Copy link to clipboard
- Report an issue