अमरकोषसम्पद्

         


Search amarakosha: समुदाय. Page 1

1 समुदाय (पुं)

समुदायः समुदयः समवायश्चयो गणः
सिंहादिवर्गः 2.5.40.1.1
अर्थः - समूहः


2 समुदाय (पुं)

समुदायः स्त्रियः संयत्समित्याजिसमिद्युधः
क्षत्रियवर्गः 2.8.106.1.1
अर्थः - युद्धम्
- Show pada
- Show sloka
- Show varga
- Search amarakosha
- Search apte dictionary
- Play audio
- Copy link to clipboard
- Report an issue