अमरकोषसम्पद्

         


Search amarakosha: समुद्रान्ता. Page 1

1 समुद्रान्ता (स्त्री)

रोदनी कच्छुरानन्ता समुद्रान्ता दुरालभा
वनौषधिवर्गः 2.4.92.1.4
अर्थः - धन्वयासः


2 समुद्रान्ता (स्त्री)

तुण्डिकेरी समुद्रान्ता कार्पासी बदरेति च
वनौषधिवर्गः 2.4.116.1.2
अर्थः - कार्पासी


3 समुद्रान्ता (स्त्री)

समुद्रान्ता वधूः कोटिवर्षा लङ्कोपिकेत्यपि
वनौषधिवर्गः 2.4.133.2.1
अर्थः - स्पृक्का
- Show pada
- Show sloka
- Show varga
- Search amarakosha
- Search apte dictionary
- Play audio
- Copy link to clipboard
- Report an issue