अमरकोषसम्पद्

         


Search amarakosha: स्वामिन्. Page 1

1 स्वामिन् (पुं)

स्वाम्यमात्यसुहृत्कोशराष्ट्रदुर्गबलानि च
क्षत्रियवर्गः 2.8.17.2.1
अर्थः - राजा


2 स्वामिन् (पुं)

इभ्य आढ्यो धनी स्वामी त्वीश्वरः पतिरीशिता
विशेष्यनिघ्नवर्गः 3.1.10.2.4
अर्थः - अधिपतिः
- Show pada
- Show sloka
- Show varga
- Search amarakosha
- Search apte dictionary
- Play audio
- Copy link to clipboard
- Report an issue