अमरकोषसम्पद्

         


Search amarakosha: हाल. Page 1

1 हाल (पुं)

हालः स्यान्नृपतौ मद्ये शकलच्छदयोर्दलम्
नानार्थवर्गः 3.3.206.4.1
अर्थः - राजा


2 हाल (पुं)

हालः स्यान्नृपतौ मद्ये शकलच्छदयोर्दलम्
नानार्थवर्गः 3.3.206.4.1
अर्थः - सुरा
- Show pada
- Show sloka
- Show varga
- Search amarakosha
- Search apte dictionary
- Play audio
- Copy link to clipboard
- Report an issue