अमरकोषसम्पद्

         

स्वर्गवर्गः 1.1.52

स्त्रियां बहुष्वप्सरसः स्वर्वेश्या उर्वशीमुखाः
घृताची मेनका रम्भा उर्वशी च तिलोत्तमा
सुकेशीमञ्जुघोषाद्याः कथ्यन्तेऽप्सरसो बुधैः
हाहा हूहूश्चैवमाद्या गन्धर्वास्त्रिदिवौकसाम्

अप्सरस् (स्त्री-बहु) = अप्सरस्. 1.1.52.1.1

English: nymph
Telugu: దేవ వేశ్య

स्वर्वेश्या (स्त्री) = अप्सरस्. 1.1.52.1.2

English: nymph
Telugu: దేవ వేశ్య

घृताची (स्त्री) = घृताचीनामाप्सरा. 1.1.52.2.1

English: nymph
Telugu: దేవ వేశ్య

मेनका (स्त्री) = मेनकानामाप्सरा. 1.1.52.2.2

English: nymph
Telugu: దేవ వేశ్య

रम्भा (स्त्री) = रम्भानामाप्सरा. 1.1.52.2.3

English: nymph
Telugu: దేవ వేశ్య

उर्वशी (स्त्री) = उर्वशीनामाप्सरा. 1.1.52.2.4

English: nymph
Telugu: దేవ వేశ్య

तिलोत्तमा (स्त्री) = तिलोत्तमानामाप्सरा. 1.1.52.2.5

English: nymph
Telugu: దేవ వేశ్య

सुकेशी (स्त्री) = सुकेशीनामाप्सरा. 1.1.52.3.1

English: nymph
Telugu: దేవ వేశ్య

मञ्जुघोषा (स्त्री) = मञ्जुघोषानामाप्सरा. 1.1.52.3.2

English: nymph
Telugu: దేవ వేశ్య

हाहा (पुं) = हाहानामदेवगायकः. 1.1.52.4.1

English: celestial musician
Telugu: దేవ గాయకుడు

+हहा (पुं) = हाहानामदेवगायकः. 1.1.52.4.1.2

English: celestial musician
Telugu: దేవ గాయకుడు

हूहू (पुं) = हूहूनामदेवगायकः. 1.1.52.4.2

English: celestial musician
Telugu: దేవ గాయకుడు

गन्धर्व (पुं) = देवगायकः. 1.1.52.4.3

English: celestial musician
Telugu: దేవ గాయకుడు

- Show pada
- Show sloka
- Show varga
- Search amarakosha
- Search apte dictionary
- Play audio
- Copy link to clipboard
- Report an issue