अमरकोषसम्पद्

         

वारिवर्गः 1.10.8

पारावारे परार्वाची तीरे पात्रं तदन्तरम्
द्वीपोऽस्त्रियामन्तरीपं यदन्तर्वारिणस्तटम्

पार (नपुं) = परतीरम्. 1.10.8.1.1

अवार (नपुं) = अवरतीरम्. 1.10.8.1.2

पर (नपुं) = परतीरम्. 1.10.8.1.3

अर्वाक् (नपुं) = अवरतीरम्. 1.10.8.1.4

पात्र (नपुं) = तडमध्यवर्तिप्रवाहः. 1.10.8.1.5

द्वीप (पुं-नपुं) = जलमध्यस्थस्थानम्. 1.10.8.2.1

अन्तरीप (पुं-नपुं) = जलमध्यस्थस्थानम्. 1.10.8.2.2

- Show pada
- Show sloka
- Show varga
- Search amarakosha
- Search apte dictionary
- Play audio
- Copy link to clipboard
- Report an issue