अमरकोषसम्पद्

         

दिग्वर्गः 1.3.24

बृहस्पतिः सुराचार्यो गीर्पतिर्धिषणो गुरुः
जीव आङ्गिरसो वाचस्पतिश्चित्रशिखण्डिजः

बृहस्पति (पुं) = बृहस्पतिः. 1.3.24.1.1

English: jupiter

+बृहतां पति (पुं) = बृहस्पतिः. 1.3.24.1.1.2

English: jupiter

सुराचार्य (पुं) = बृहस्पतिः. 1.3.24.1.2

English: jupiter

गीर्पति (पुं) = बृहस्पतिः. 1.3.24.1.3

English: jupiter

+गीष्पति (पुं) = बृहस्पतिः. 1.3.24.1.3.2

English: jupiter

धिषण (पुं) = बृहस्पतिः. 1.3.24.1.4

English: jupiter

गुरु (पुं) = बृहस्पतिः. 1.3.24.1.5

English: jupiter

जीव (पुं) = बृहस्पतिः. 1.3.24.2.1

English: jupiter

आङ्गिरस (पुं) = बृहस्पतिः. 1.3.24.2.2

English: jupiter

वाचस्पति (पुं) = बृहस्पतिः. 1.3.24.2.3

English: jupiter

+वाक्पति (पुं) = बृहस्पतिः. 1.3.24.2.3.2

English: jupiter

+वाचां पति (पुं) = बृहस्पतिः. 1.3.24.2.3.3

English: jupiter

चित्रशिखण्डिज (पुं) = बृहस्पतिः. 1.3.24.2.4

English: jupiter

- Show pada
- Show sloka
- Show varga
- Search amarakosha
- Search apte dictionary
- Play audio
- Copy link to clipboard
- Report an issue