अमरकोषसम्पद्

         

दिग्वर्गः 1.3.30

द्युमणिस्तरणिर्मित्रश्चित्रभानुर्विरोचनः
विभावसुर्ग्रहपतिस्त्विषांपतिरहर्पतिः

द्युमणि (पुं) = सूर्यः. 1.3.30.1.1

English: sun

+अम्बरमणि (पुं) = सूर्यः. 1.3.30.1.1.2

English: sun

+गगनमणि (पुं) = सूर्यः. 1.3.30.1.1.3

English: sun

तरणि (पुं) = सूर्यः. 1.3.30.1.2

English: sun

मित्र (पुं) = सूर्यः. 1.3.30.1.3

English: sun

चित्रभानु (पुं) = सूर्यः. 1.3.30.1.4

English: sun

विरोचन (पुं) = सूर्यः. 1.3.30.1.5

English: sun

विभावसु (पुं) = सूर्यः. 1.3.30.2.1

English: sun

ग्रहपति (पुं) = सूर्यः. 1.3.30.2.2

English: sun

त्विषाम्पति (पुं) = सूर्यः. 1.3.30.2.3

English: sun

अहर्पति (पुं) = सूर्यः. 1.3.30.2.4

English: sun

- Show pada
- Show sloka
- Show varga
- Search amarakosha
- Search apte dictionary
- Play audio
- Copy link to clipboard
- Report an issue