अमरकोषसम्पद्

         

दिग्वर्गः 1.3.7

धाराधरो जलधरस्तडित्वान्वारिदोऽम्बुभृत्
घनजीमूतमुदिरजलमुग्धूमयोनयः

धाराधर (पुं) = मेघः. 1.3.7.1.1

English: cloud

जलधर (पुं) = मेघः. 1.3.7.1.2

English: cloud

+पयोधर (पुं) = मेघः. 1.3.7.1.2.2

English: cloud

तडित्वत् (पुं) = मेघः. 1.3.7.1.3

English: cloud

वारिद (पुं) = मेघः. 1.3.7.1.4

English: cloud

अम्बुभृत् (पुं) = मेघः. 1.3.7.1.5

English: cloud

घन (पुं) = मेघः. 1.3.7.2.1

English: cloud

जीमूत (पुं) = मेघः. 1.3.7.2.2

English: cloud

मुदिर (पुं) = मेघः. 1.3.7.2.3

English: cloud

जलमुच् (पुं) = मेघः. 1.3.7.2.4

English: cloud

+पयोमुच् (पुं) = मेघः. 1.3.7.2.4.2

English: cloud

धूमयोनि (पुं) = मेघः. 1.3.7.2.5

English: cloud

- Show pada
- Show sloka
- Show varga
- Search amarakosha
- Search apte dictionary
- Play audio
- Copy link to clipboard
- Report an issue