अमरकोषसम्पद्

         

पातालभोगिवर्गः 1.8.3

अन्धकारोऽस्त्रियां ध्वान्तं तमिस्रं तिमिरं तमः
ध्वान्ते गाढेऽन्धतमसं क्षीणोऽन्धतमसं तमः

अन्धकार (पुं-नपुं) = अन्धकारः. 1.8.3.1.1

ध्वान्त (नपुं) = अन्धकारः. 1.8.3.1.2

तमिस्र (नपुं) = अन्धकारः. 1.8.3.1.3

तिमिर (नपुं) = अन्धकारः. 1.8.3.1.4

तमस् (नपुं) = अन्धकारः. 1.8.3.1.5

अन्धतमस (नपुं) = घनान्धकारः. 1.8.3.2.1

अवतमस (नपुं) = क्षीणतमस्. 1.8.3.2.2

- Show pada
- Show sloka
- Show varga
- Search amarakosha
- Search apte dictionary
- Play audio
- Copy link to clipboard
- Report an issue