अमरकोषसम्पद्

         

शूद्रवर्गः 2.10.18

पराचितपरिस्कन्दपरजातपरैधिताः
मान्दस्तुन्दपरिमृज आलस्यः शीतकोऽलसोऽनुष्णः

पराचित (पुं) = परेण संवर्धितः. 2.10.18.1.1

परिस्कन्द (पुं) = परेण संवर्धितः. 2.10.18.1.2

परजात (पुं) = परेण संवर्धितः. 2.10.18.1.3

परैधित (पुं) = परेण संवर्धितः. 2.10.18.1.4

मन्द (पुं) = अलसः. 2.10.18.2.1

तुन्दपरिमृज (पुं) = अलसः. 2.10.18.2.2

आलस्य (पुं) = अलसः. 2.10.18.2.3

शीतक (पुं) = अलसः. 2.10.18.2.4

अलस (पुं) = अलसः. 2.10.18.2.5

अनुष्ण (पुं) = अलसः. 2.10.18.2.6

- Show pada
- Show sloka
- Show varga
- Search amarakosha
- Search apte dictionary
- Play audio
- Copy link to clipboard
- Report an issue