अमरकोषसम्पद्

         

शूद्रवर्गः 2.10.34

वृक्षादनी वृक्षभेदी टङ्कः पाषाणदारणः
क्रकचोऽस्त्री करपत्रमारा चर्मप्रभेदिका

वृक्षादनी (स्त्री) = वृक्षभेदनायुधम्. 2.10.34.1.1

वृक्षभेदिन् (पुं) = वृक्षभेदनायुधम्. 2.10.34.1.2

टङ्क (पुं) = पाषाणदारणघनभेदः. 2.10.34.1.3

पाषाणदारण (पुं) = पाषाणदारणघनभेदः. 2.10.34.1.4

क्रकच (पुं-नपुं) = शास्त्रादिविदारणशस्त्रम्. 2.10.34.2.1

करपत्र (नपुं) = शास्त्रादिविदारणशस्त्रम्. 2.10.34.2.2

आरा (स्त्री) = चर्मखण्डनशस्त्रम्. 2.10.34.2.3

चर्मप्रभेधिका (स्त्री) = चर्मखण्डनशस्त्रम्. 2.10.34.2.4

- Show pada
- Show sloka
- Show varga
- Search amarakosha
- Search apte dictionary
- Play audio
- Copy link to clipboard
- Report an issue