अमरकोषसम्पद्

         

शूद्रवर्गः 2.10.36

प्रतिकृतिरर्चा पुंसि प्रतिनिधिरुपमोपमानं स्यात्
वाच्यलिङ्गाः समस्तुल्यः सदृक्षः सदृशः सदृक्

प्रतिकृति (स्त्री) = प्रतिमा. 2.10.36.1.1

अर्चा (स्त्री) = प्रतिमा. 2.10.36.1.2

प्रतिनिधि (पुं) = प्रतिमा. 2.10.36.1.3

उपमा (स्त्री) = उपमा. 2.10.36.1.4

उपमान (नपुं) = उपमा. 2.10.36.1.5

वाच्यलिङ्ग (वि) = सदृशः. 2.10.36.2.1

सम (वि) = सदृशः. 2.10.36.2.2

तुल्य (वि) = सदृशः. 2.10.36.2.3

सदृक्ष (वि) = सदृशः. 2.10.36.2.4

सदृश (वि) = सदृशः. 2.10.36.2.5

सदृश् (वि) = सदृशः. 2.10.36.2.6

- Show pada
- Show sloka
- Show varga
- Search amarakosha
- Search apte dictionary
- Play audio
- Copy link to clipboard
- Report an issue