अमरकोषसम्पद्

         

वनौषधिवर्गः 2.4.154

संस्पर्शाथ शटी गन्धमूली षड्ग्रन्थिकेत्यपि
कर्चूरोऽपि पलाशोऽथ कारवेल्लः कठिल्लकः

संस्पर्शा (स्त्री) = चक्रवर्तिनी. 2.4.154.1.1

शटी (स्त्री) = कचूरः. 2.4.154.1.2

गन्धमूली (स्त्री) = कचूरः. 2.4.154.1.3

षड्ग्रन्थिका (स्त्री) = कचूरः. 2.4.154.1.4

कर्चूर (पुं) = कचूरः. 2.4.154.2.1

पलाश (पुं) = कचूरः. 2.4.154.2.2

कारवेल्ल (पुं) = कारवेल्लः. 2.4.154.2.3

कठिल्लक (पुं) = कारवेल्लः. 2.4.154.2.4

- Show pada
- Show sloka
- Show varga
- Search amarakosha
- Search apte dictionary
- Play audio
- Copy link to clipboard
- Report an issue