अमरकोषसम्पद्

         

वनौषधिवर्गः 2.4.155

सुषवी चाथ कुलकं पतोलस्तिक्तकः पटुः
कूष्माण्डकस्तु कर्कारुरुर्वारुः कर्कटी स्त्रियौ

सुषवी (स्त्री) = कारवेल्लः. 2.4.155.1.1

कुलक (पुं) = पटोलः. 2.4.155.1.2

पटोल (पुं) = पटोलः. 2.4.155.1.3

तिक्तक (पुं) = पटोलः. 2.4.155.1.4

पटु (पुं) = पटोलः. 2.4.155.1.5

कूष्माण्डक (पुं) = कूष्माण्डकः. 2.4.155.2.1

कर्कारु (पुं) = कूष्माण्डकः. 2.4.155.2.2

ईर्वारु (स्त्री-पुं) = कर्कटी. 2.4.155.2.3

कर्कटी (स्त्री) = कर्कटी. 2.4.155.2.4

- Show pada
- Show sloka
- Show varga
- Search amarakosha
- Search apte dictionary
- Play audio
- Copy link to clipboard
- Report an issue