अमरकोषसम्पद्

         

सिंहादिवर्गः 2.5.2

वराहः सूकरो घृष्टिः कोलः पोत्री किरिः किटिः
दंष्ट्री घोणी स्तब्धरोमा क्रोडो भूदार इत्यपि

वराह (पुं) = वराहः. 2.5.2.1.1

सूकर (पुं) = वराहः. 2.5.2.1.2

घृष्टि (पुं) = वराहः. 2.5.2.1.3

कोल (पुं) = वराहः. 2.5.2.1.4

पोत्रिन् (पुं) = वराहः. 2.5.2.1.5

किरि (पुं) = वराहः. 2.5.2.1.6

किटि (पुं) = वराहः. 2.5.2.1.7

दंष्ट्रिन् (पुं) = वराहः. 2.5.2.2.1

घोणिन् (पुं) = वराहः. 2.5.2.2.2

स्तब्धरोमन् (पुं) = वराहः. 2.5.2.2.3

क्रोड (पुं) = वराहः. 2.5.2.2.4

भूदार (पुं) = वराहः. 2.5.2.2.5

- Show pada
- Show sloka
- Show varga
- Search amarakosha
- Search apte dictionary
- Play audio
- Copy link to clipboard
- Report an issue