अमरकोषसम्पद्

         

मनुष्यवर्गः 2.6.42

बालस्तु स्यान्माणवको वयस्थस्तरुणो युवा
प्रवयाः स्थविरो वृद्धो जीनो जीर्णो जरन्नपि

बाल (पुं) = बालः. 2.6.42.1.1

माणवक (पुं) = बालः. 2.6.42.1.2

वयस्थ (पुं) = युवा. 2.6.42.1.3

तरुण (पुं) = युवा. 2.6.42.1.4

युवन् (पुं) = युवा. 2.6.42.1.5

प्रवयस् (पुं) = वृद्धः. 2.6.42.2.1

स्थविर (पुं) = वृद्धः. 2.6.42.2.2

वृद्ध (पुं) = वृद्धः. 2.6.42.2.3

जीन (पुं) = वृद्धः. 2.6.42.2.4

जीर्ण (पुं) = वृद्धः. 2.6.42.2.5

जरत् (पुं) = वृद्धः. 2.6.42.2.6

- Show pada
- Show sloka
- Show varga
- Search amarakosha
- Search apte dictionary
- Play audio
- Copy link to clipboard
- Report an issue