अमरकोषसम्पद्

         

मनुष्यवर्गः 2.6.60

स्युः क्लिन्नाक्षे चुल्लचिल्लपिल्लाः क्लिन्नेऽक्ष्णि चाप्यमी
उन्मत्त उन्मादवति श्लेष्मलः श्लेष्मणः कफी

चुल्ल (वि) = क्लिन्ननेत्रवान्. 2.6.60.1.1

चिल्ल (वि) = क्लिन्ननेत्रवान्. 2.6.60.1.2

पिल्ल (वि) = क्लिन्ननेत्रवान्. 2.6.60.1.3

उन्मत्त (वि) = वातकृतचित्तविभ्रमः. 2.6.60.2.1

उन्मादवत् (वि) = वातकृतचित्तविभ्रमः. 2.6.60.2.2

श्लेष्मल (वि) = कफवातः. 2.6.60.2.3

श्लेष्मण (वि) = कफवातः. 2.6.60.2.4

कफिन् (वि) = कफवातः. 2.6.60.2.5

- Show pada
- Show sloka
- Show varga
- Search amarakosha
- Search apte dictionary
- Play audio
- Copy link to clipboard
- Report an issue