अमरकोषसम्पद्

         

मनुष्यवर्गः 2.6.76

भगं योनिर्द्वयोः शिश्नो मेढ्रो मेहनशेफसी
मुष्कोऽण्डकोशो वृषणः पृष्ठवंशाधरे त्रिकम्

भग (नपुं) = स्त्रीयोनिः. 2.6.76.1.1

योनि (स्त्री-पुं) = स्त्रीयोनिः. 2.6.76.1.2

शिश्न (पुं) = पुरुषलिङ्गः. 2.6.76.1.3

मेढ्र (पुं) = पुरुषलिङ्गः. 2.6.76.1.4

मेहन (नपुं) = पुरुषलिङ्गः. 2.6.76.1.5

शेफस् (नपुं) = पुरुषलिङ्गः. 2.6.76.1.6

मुष्क (पुं) = अण्डकोशः. 2.6.76.2.1

अण्डकोश (पुं) = अण्डकोशः. 2.6.76.2.2

वृषण (पुं) = अण्डकोशः. 2.6.76.2.3

त्रिक (नपुं) = पृष्ठवंशाधोभागः. 2.6.76.2.4

- Show pada
- Show sloka
- Show varga
- Search amarakosha
- Search apte dictionary
- Play audio
- Copy link to clipboard
- Report an issue