अमरकोषसम्पद्

         

ब्रह्मवर्गः 2.7.14

पाठो होमश्चातिथीनां सपर्या तर्पणं बलिः
एते पञ्चमहायज्ञा ब्रह्मयज्ञादिनामकाः

पाठ (पुं) = ब्रह्मयज्ञः. 2.7.14.1.1

होम (पुं) = देवयज्ञः. 2.7.14.1.2

अतिथीनां सपर्या (स्त्री) = मनुष्ययज्ञः. 2.7.14.1.3

तर्पण (नपुं) = पितृयज्ञः. 2.7.14.1.4

बलि (पुं) = भूतयज्ञः. 2.7.14.1.5

पञ्चमहायज्ञ (पुं) = पाठादयः. 2.7.14.2.1

- Show pada
- Show sloka
- Show varga
- Search amarakosha
- Search apte dictionary
- Play audio
- Copy link to clipboard
- Report an issue