अमरकोषसम्पद्

         

वैश्यवर्गः 2.9.88

कार्षापणः कार्षिकः स्यात् कार्षिके ताम्रिके पणः
अस्त्रियामाढकद्रोणौ खारी वाहो निकुञ्चकः

कार्षापण (पुं) = रजतरूप्यकम्. 2.9.88.1.1

कार्षिक (पुं) = रजतरूप्यकम्. 2.9.88.1.2

पण (पुं) = ताम्रकृतकार्षापणः. 2.9.88.1.3

आढक (पुं-नपुं) = परिमाणः. 2.9.88.2.1

द्रोण (पुं) = परिमाणः. 2.9.88.2.2

खारी (स्त्री) = परिमाणः. 2.9.88.2.3

वाह (पुं) = परिमाणः. 2.9.88.2.4

निकुञ्चक (पुं) = परिमाणः. 2.9.88.2.5

- Show pada
- Show sloka
- Show varga
- Search amarakosha
- Search apte dictionary
- Play audio
- Copy link to clipboard
- Report an issue