अमरकोषसम्पद्

         

विशेष्यनिघ्नवर्गः 3.1.17

खलपूः स्याद्बहुकरो दीर्घसूत्रश्चिरक्रियः
जाल्मोऽसमीक्ष्यकारी स्यात्कुण्ठो मन्दः क्रियासु यः

खलपू (वि) = सम्मार्जनादिकारी. 3.1.17.1.1

बहुकर (वि) = सम्मार्जनादिकारी. 3.1.17.1.2

दीर्घसूत्र (वि) = आलस्ययुक्तः. 3.1.17.1.3

चिरक्रिय (वि) = आलस्ययुक्तः. 3.1.17.1.4

जाल्म (वि) = असमीक्ष्यकारी. 3.1.17.2.1

असमीक्ष्यकारिन् (वि) = असमीक्ष्यकारी. 3.1.17.2.2

कुण्ठ (वि) = मन्दक्रियः. 3.1.17.2.3

- Show pada
- Show sloka
- Show varga
- Search amarakosha
- Search apte dictionary
- Play audio
- Copy link to clipboard
- Report an issue