अमरकोषसम्पद्

         

नानार्थवर्गः 3.3.175

यमानिलेन्द्रचन्द्रार्कविष्णुसिंहांशुवाजिषु
शुकाहिकपिभेकेषु हरिर्ना कपिले त्रिषु

हरि (पुं) = विष्णुः. 3.3.175.2.1

हरि (पुं) = सूर्यः. 3.3.175.2.1

हरि (पुं) = चन्द्रः. 3.3.175.2.1

हरि (पुं) = वायुः. 3.3.175.2.1

हरि (पुं) = यमः. 3.3.175.2.1

हरि (पुं) = इन्द्रः. 3.3.175.2.1

हरि (पुं) = किरणः. 3.3.175.2.1

हरि (पुं) = अश्वः. 3.3.175.2.1

हरि (पुं) = शुकः. 3.3.175.2.1

हरि (पुं) = वानरः. 3.3.175.2.1

हरि (पुं) = मण्डूकः. 3.3.175.2.1

हरि (वि) = कपिलवर्णः. 3.3.175.2.1

- Show pada
- Show sloka
- Show varga
- Search amarakosha
- Search apte dictionary
- Play audio
- Copy link to clipboard
- Report an issue