अमरकोषसम्पद्

         

नानार्थवर्गः 3.3.201

जालं समूह आनायगवाक्षक्षारकेष्वपि
शीलं स्वभावे सद्वृत्ते सस्ये हेतुकृते फलम्

जाल (नपुं) = समूहः. 3.3.201.1.1

जाल (नपुं) = जालकम्. 3.3.201.1.1

जाल (नपुं) = नूतनकलिका. 3.3.201.1.1

शील (नपुं) = स्वभावः. 3.3.201.2.1

शील (नपुं) = सद्वृत्तम्. 3.3.201.2.1

फल (नपुं) = सस्यहेतुकृतम्. 3.3.201.2.2

- Show pada
- Show sloka
- Show varga
- Search amarakosha
- Search apte dictionary
- Play audio
- Copy link to clipboard
- Report an issue