अमरकोषसम्पद्

         

नानार्थवर्गः 3.3.22

सर्गः स्वभावनिर्मोक्षनिश्चयाध्यायसृष्टिषु
योगः सन्नहनोपायध्यानसङ्गतियुक्तिषु

सर्ग (पुं) = स्वभावः. 3.3.22.1.1

सर्ग (पुं) = निर्मोक्षः. 3.3.22.1.1

सर्ग (पुं) = निश्चयः. 3.3.22.1.1

सर्ग (पुं) = अध्यायभेदः. 3.3.22.1.1

सर्ग (पुं) = सृष्टिः. 3.3.22.1.1

योग (पुं) = सन्नहनम्. 3.3.22.2.1

योग (पुं) = उपायः. 3.3.22.2.1

योग (पुं) = ध्यानम्. 3.3.22.2.1

योग (पुं) = सङ्गतिः. 3.3.22.2.1

योग (पुं) = युक्तिः. 3.3.22.2.1

- Show pada
- Show sloka
- Show varga
- Search amarakosha
- Search apte dictionary
- Play audio
- Copy link to clipboard
- Report an issue