अमरकोषसम्पद्

         

नानार्थवर्गः 3.3.222

कोषोऽस्त्री कुड्मले खड्गपिधानेऽर्थौघदिव्ययोः
द्यूतेऽक्षे शारिफलकेऽप्याकर्षोऽथाक्षमिन्द्रिये

कोष (पुं-नपुं) = नूतनकलिका. 3.3.222.1.1

कोष (पुं-नपुं) = खड्गपिधानम्. 3.3.222.1.1

कोष (पुं-नपुं) = भण्डारम्. 3.3.222.1.1

कोष (पुं-नपुं) = दिव्यम्. 3.3.222.1.1

अक्ष (पुं) = चक्रम्. 3.3.222.2.1

अक्ष (पुं) = इन्द्रियम्. 3.3.222.2.1

अक्ष (पुं) = व्यवहारः. 3.3.222.2.1

आकर्ष (पुं) = अक्षः. 3.3.222.2.2

आकर्ष (पुं) = शारीणामाधारपट्टः. 3.3.222.2.2

आकर्ष (पुं) = द्यूतक्रीडनम्. 3.3.222.2.2

- Show pada
- Show sloka
- Show varga
- Search amarakosha
- Search apte dictionary
- Play audio
- Copy link to clipboard
- Report an issue