अमरकोषसम्पद्

         

नानार्थवर्गः 3.3.35

देवशिल्पिन्यपि त्वष्टा दिष्टं दैवेऽपि न द्वयोः
रसे कटुः कट्वकार्ये त्रिषु मत्सरतीक्ष्णयोः

त्वष्टृ (पुं) = देवशिल्पिः. 3.3.35.1.1

कटु (नपुं) = अकार्यम्. 3.3.35.2.1

कटु (पुं) = कटुरसः. 3.3.35.2.1

कटु (वि) = मत्सरः. 3.3.35.2.1

कटु (वि) = तीक्ष्णम्. 3.3.35.2.1

- Show pada
- Show sloka
- Show varga
- Search amarakosha
- Search apte dictionary
- Play audio
- Copy link to clipboard
- Report an issue