अमरकोषसम्पद्

         

नानार्थवर्गः 3.3.52

वणिक्पथे च विपणिः सुरा प्रत्यक्च वारुणी
करेणुरिभ्यां स्त्री नेभे द्रविणं तु बलं धनम्

विपणि (स्त्री) = वणिक्पथः. 3.3.52.1.1

वारुणी (स्त्री) = पश्चिमदिग्देशकालाः. 3.3.52.1.2

वारुणी (स्त्री) = सुरा. 3.3.52.1.2

करेणु (पुं) = हस्तिः. 3.3.52.2.1

करेणु (स्त्री) = हस्तिनी. 3.3.52.2.1

द्रविण (नपुं) = द्रव्यम्. 3.3.52.2.2

द्रविण (नपुं) = बलम्. 3.3.52.2.2

- Show pada
- Show sloka
- Show varga
- Search amarakosha
- Search apte dictionary
- Play audio
- Copy link to clipboard
- Report an issue