अमरकोषसम्पद्

         

गद (पुं) == कृष्णानुजः

सारथिर्दारुको मन्त्री ह्युद्धवश्चानुजो गदः 
स्वर्गवर्गः 1.1.28.5.3

पर्यायपदानि
 सारथिर्दारुको मन्त्री ह्युद्धवश्चानुजो गदः॥

 गद (पुं)
अर्थान्तरम्
 स्त्री रुग्रुजा चोपतापरोगव्याधिगदामयाः।

 गद (पुं) - रोगः 2.6.51.1
- Show pada
- Show sloka
- Show varga
- Search amarakosha
- Search apte dictionary
- Play audio
- Copy link to clipboard
- Report an issue