अमरकोषसम्पद्

         

मनुष्यवर्गः 2.6.51

स्त्री रुग्रुजा चोपतापरोगव्याधिगदामयाः
क्षयः शोषश्च यक्ष्मा च प्रतिश्यायस्तु पीनसः

रुज् (स्त्री) = रोगः. 2.6.51.1.1

रुजा (स्त्री) = रोगः. 2.6.51.1.2

उपताप (पुं) = रोगः. 2.6.51.1.3

रोग (पुं) = रोगः. 2.6.51.1.4

व्याधि (पुं) = रोगः. 2.6.51.1.5

गद (पुं) = रोगः. 2.6.51.1.6

आमय (पुं) = रोगः. 2.6.51.1.7

क्षय (पुं) = राजयक्ष्मा. 2.6.51.2.1

शोष (पुं) = राजयक्ष्मा. 2.6.51.2.2

यक्ष्मन् (पुं) = राजयक्ष्मा. 2.6.51.2.3

प्रतिश्याय (पुं) = नासारोगः. 2.6.51.2.4

पीनस (पुं) = नासारोगः. 2.6.51.2.5

- Show pada
- Show sloka
- Show varga
- Search amarakosha
- Search apte dictionary
- Play audio
- Copy link to clipboard
- Report an issue