अमरकोषसम्पद्

         

ऐरावत (पुं) == इन्द्रहस्तिः

ऐरावतोऽभ्रमातङ्गैरावणाभ्रमुवल्लभाः 
स्वर्गवर्गः 1.1.46.2.1

पर्यायपदानि
 ऐरावतोऽभ्रमातङ्गैरावणाभ्रमुवल्लभाः॥

 ऐरावत (पुं)
 अभ्रमातङ्ग (पुं)
 ऐरावण (पुं)
 अभ्रमुवल्लभ (पुं)
अर्थान्तरम्
 ऐरावतः पुण्डरीको वामनः कुमुदोऽञ्जनः॥
 ऐरावतो नागरङ्गो नादेयी भूमिजम्बुका।

 ऐरावत (पुं) - पूर्वदिग्गजः 1.3.3.4
 ऐरावत (पुं) - नारङ्गी 2.4.38.1
- Show pada
- Show sloka
- Show varga
- Search amarakosha
- Search apte dictionary
- Play audio
- Copy link to clipboard
- Report an issue