अमरकोषसम्पद्

         

उदान (पुं) == शरीरवायुः

प्राणोऽपानः समानश्चोदानव्यानौ च वायवः 
स्वर्गवर्गः 1.1.63.3.4

पर्यायपदानि
 प्राणोऽपानः समानश्चोदानव्यानौ च वायवः।

 प्राण (पुं)
 अपान (पुं)
 समान (पुं)
 उदान (पुं)
 व्यान (पुं)
- Show pada
- Show sloka
- Show varga
- Search amarakosha
- Search apte dictionary
- Play audio
- Copy link to clipboard
- Report an issue