अमरकोषसम्पद्

         

द्रुत (नपुं) == शीघ्रम्

जवोऽथ शीघ्रं त्वरितं लघु क्षिप्रमरं द्रुतम् 
स्वर्गवर्गः 1.1.64.2.7

पर्यायपदानि
 जवोऽथ शीघ्रं त्वरितं लघु क्षिप्रमरं द्रुतम्॥
 सत्वरं चपलं तूर्णमविलम्बितमाशु च।

 शीघ्र (नपुं)
 त्वरित (नपुं)
 लघु (नपुं)
 क्षिप्र (नपुं)
 अर (नपुं)
 द्रुत (नपुं)
 सत्वर (नपुं)
 चपल (नपुं)
 तूर्ण (नपुं)
 अविलम्बित (नपुं)
 आशु (नपुं)
अर्थान्तरम्
 निष्प्रभे विगतारोकौ विलीने विद्रुतद्रुतौ।
 द्रुतावदीर्णे उद्गूर्णोद्यते काचितशिक्यिते॥

 द्रुत (वि) - प्रापितद्रवीभवः 3.1.89.2
 द्रुत (वि) - स्वतःप्राप्तद्रवीभावः 3.1.100.1
- Show pada
- Show sloka
- Show varga
- Search amarakosha
- Search apte dictionary
- Play audio
- Copy link to clipboard
- Report an issue