अमरकोषसम्पद्

         

मुकुन्द (पुं) == विशेषनिधिः

मुकुन्दकुन्दनीलाश्च खर्वश्च निधयो नव 
स्वर्गवर्गः 1.1.71.4.1

पर्यायपदानि
 निधिर्ना शेवधिर्भेदाः पद्मशङ्खादयो निधेः।
 महापद्मश्च पद्मश्च शङ्खो मकरकच्छपौ।
 मुकुन्दकुन्दनीलाश्च खर्वश्च निधयो नव॥

 पद्म (पुं-नपुं)
 शङ्ख (पुं-नपुं)
 महापद्म (पुं)
 पद्म (पुं-नपुं)
 शङ्ख (पुं-नपुं)
 मकर (पुं)
 कच्छप (पुं)
 मुकुन्द (पुं)
 कुन्द (पुं)
 नील (पुं)
 खर्व (पुं)
अर्थान्तरम्
 जलशायी विश्वरूपो मुकुन्दो मुरमर्दनः।
 वालुकं चाथ पालङ्क्यां मुकुन्दः कुन्दकुन्दुरू॥

 मुकुन्द (पुं) - विष्णुः 1.1.22.3
 मुकुन्द (पुं) - कुन्दुरुः 2.4.121.2
- Show pada
- Show sloka
- Show varga
- Search amarakosha
- Search apte dictionary
- Play audio
- Copy link to clipboard
- Report an issue